Join the Conversation

  1. Hơi gà, con probe thứ 8 ra khai thác đc cục mineral đầu là build pylon rồi, lúc đó đang cần build pylon nhưng lại build 2 probe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.